rpmverify命令 – 验证已安装的RPM软件包的正确性

rpmverify命令用来验证已安装的rpm软件包的正确性。

语法格式: rpmverify [参数]

常用参数:

-Va验证所有软件包
-Vf验证指定软件包
–nomd5不验证软件包的md5摘要

参考实例

验证所有软件包:

[[email protected] ~]# rpmverify -Va

改变软件包权限:

[[email protected] ~]# rpmverify -Vf /bin/touch 
[[email protected] ~]# rpm -qf /bin/touch coreutils-8.4-43.el6.x86_64  
[[email protected] ~]# vim /bin/touch  
[[email protected] ~]# ll -h /bin/touch 
-rwxr-xr-x. 1 root root 47K May 11 2016 /bin/touch  
[[email protected] ~]# chmod 777 /bin/touch  
[[email protected] ~]# ll -h /bin/touch 
-rwxrwxrwx. 1 root root 47K May 11 2016 /bin/touch 
[[email protected] ~]# rpmverify -Vf /bin/touch .M.......  /bin/touch  

如果恢复权限后:

[[email protected] ~]# chmod 755 /bin/touch 
[[email protected] ~]# ll -h 
/bin/touch -rwxr-xr-x. 1 root root 47K May 11 2016 /bin/touch  
[[email protected] ~]# rpmverify -Vf /bin/touch 

如果编辑一个文件,并增加内容,如果修改过来,修改时间就会变化:

[[email protected] ~]# rpmverify -Vf /etc/ssh/sshd_config #增加内容 S.5....T. c /etc/ssh/sshd_config  
[[email protected] ~]# vim /etc/ssh/sshd_config #去掉增加内容 
[[email protected] ~]# rpmverify -Vf /etc/ssh/sshd_config  .......T. c /etc/ssh/sshd_config 

不验证软件包的md5摘要:

[[email protected] ~]# rpmverify --nomd5 -Vf /bin/touch 
厂家CPU内存硬盘流量价格购买链接
RamNode11GB25GB-SSD500GB/mUSD $5购买
Vultr11GB25GB-SSD1000GB/mUSD $5/m购买
DigitalOcean11GB25GB-SSD1000GB/mUSD $5/m购买
腾讯云Qcloud22GB50GB-SSD购买

已发布

分类

作者:

标签

评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注