nginx服务器http重定向到https 图文教程

来源: 老季博客    日期: 2016-11-13        作者: 腾讯云/服务器VPS推荐评测/Vultr    阅读数: 18

老季博客刚刚启用了ssl,下面我们贴一个最新的将http重定向到https的最新支持的写法:

server {
  listen 80 default_server;
  server_name  laoji.org;
  return 301 https://$server_name$request_uri;
}

server {
  listen 443 ssl;
  server_name  laoji.org;
  [....]
}

官方文档:

http://wiki.nginx.org/Pitfalls#Taxing_Rewrites

链接到文章: https://jiloc.com/43042.html

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注